ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
นักวิจัย : ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า
คำค้น : คาร์บอนไดออกไซด์ -- การลดปริมาณ , คาร์บอนไดออกไซด์ -- การดูดซึมและการดูดซับ , เอมีน , ไฮโดรเจนซัลไฟด์ , Carbon dioxide mitigation , Carbon dioxide -- Absorption and adsorption , Amines , Hydrogen sulfide
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , บุญญาวัณย์ อยู่สุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ตัวดูดซับรูพรุนสูง ได้แก่ อะลูมินากัมมันต์, แคลไซน์อะลูมินา และฟูมซิลิกา ดัดแปรด้วยการเติมสารละลายเอมีนเตรียมเพื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ศึกษาผลของตัวแปร คือ ตัวรองรับ ชนิดของเอมีน (พอลิเอมีนมวลโมเลกุล 800 อะมิโนเอทิลเอทาโนลามีน ไตรเอมีน ไดเอทิลีนไตรเอมีน ไตรเอทิลีนเตตระเอมีน และเตตระเอทิลีนเพนตะเอมีน) และปริมาณเอมีนต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) งานวิจัยนี้วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (FTIR) วิเคราะห์ธาตุคาร์บอน, ไนโตรเจน และออกซิเจน (CHN Analyzer) พื้นผิวและขนาดรูพรุน (BET) สมบัติทางความร้อน (TGA) และสัณฐานวิทยา (SEM) ผลงานวิจัยแสดงว่า การเติมกลุ่มเอมีนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด CO₂ และ H₂S และตัวดูดซับมีการเลือกจำเพาะที่ดีต่อแก๊สกรด จากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวดูดซับ FSi-PEI800-40 มีความสามารถในการการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ Breakthrough 3.494 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับและที่อิ่มตัวได้ 4.673 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ สำหรับการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ FSi-PEI800-40 มีความสามารถในการดูดซับที่ Breakthrough 0.063 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับและที่อิ่มตัวได้ 0.097 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวดูดซับมีความสามารถในการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ อีกทั้งสามารถฟื้นฟูสภาพตัวดูดซับและนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีเสถียรภาพที่ดีโดยตามวัฏจักรการดูดซับ-การคาย

บรรณานุกรม :
ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า . (2556). การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า . 2556. "การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า . "การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า . การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.