ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : วิลาสินีย์ บุญเรือง
คำค้น : ธนาคารไทยพาณิชย์ -- ระบบสื่อสาร , การสื่อสาร , การประชาสัมพันธ์ , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการมีส่วนร่วมของครูและเยาวชนที่อยู่ในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนได้แก่ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข่าย 2. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ คือ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินโครงการ (ธุรกิจ) เน้นการบริหารายรับ-รายจ่าย และความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เน้นการลงทุน การออกในระยะยาว โดยนำเสนอความรู้โดยเน้นการบรรยายเป็นหลักจากสิ่งที่วิทยากรถนัด จากการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน 3. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เป็นการพูดโน้มน้าวใจพร้อมกับให้ความรู้แก่ครูและเยาวชน ให้เห็นความสำคัญกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง เรื่องของการบริหารจัดการการเงิน โดยใช้สื่อบุคคล เป็นหลัก 4. กลยุทธ์การใช้สื่อ พบว่า สื่อที่ใช้ในโครงการพัฒนาเยาวชนได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสื่อบุคคลเป็นสื่อที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้เยาวชนได้ให้คำแนะนำกับสื่อเฉพาะกิจว่า อยากได้รูปแบบที่แปลงใหม่ที่มีอักษร รูปภาพและสีสันที่ดึงดูดใจ 5. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข่าย แบ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในธนาคาร ได้แก่ (1) ความสนใจในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน (2) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (3) การสื่อสารผ่านสื่อและการสื่อสารตัวต่อตัว และการสร้างเครือข่ายภายนอกธนาคารได้แก่ การจูงมือกับองค์กรอื่นที่ทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอยู่แล้ว 6. การมีส่วนร่วมของครูและเยาวชน ที่ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชน คือ โรงเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ธนาคารให้มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ดำเนินโครงการ “สุดยอดคนประหยัด” และโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินโครงงาน “สมุดบันทึกการออม” 7. สำหรับแนวทางการมีส่วนร่วม พบว่า กิจกรรมการแจกของแถมเป็นสิ่งที่เยาวชนให้ความสนใจ ส่วนกิจกรรมการมีส่วนร่วมเยาวชนให้ความสนใจในเนื้อหาสารที่มีความทันสมัย โดยต้องการให้เสนอในรูปแบบของละครการ์ตูน นิทาน เกมส์ ด้านสื่อบุคคลพบว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่อยากให้มีการสร้างอารมณ์ขันมากกว่านี้

บรรณานุกรม :
วิลาสินีย์ บุญเรือง . (2549). กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินีย์ บุญเรือง . 2549. "กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินีย์ บุญเรือง . "กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วิลาสินีย์ บุญเรือง . กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.