ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก
นักวิจัย : อำนวย ฤทัยคงถาวร
คำค้น : พฤติกรรมข่าวสาร , นิกายคาทอลิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , ดวงกมล ชาติประเสริฐ,
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ ได้รับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนคาทอลิกว่ามี ว่าอะไรบ้าง สื่อมวลชนคาทอลิกมีกระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์อย่างไร และประสิทธิผลในการรับรู้ของผู้รับสารคาทอลิกเป็นอย่างไร ซึ่งวิธีเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอนถาม ผลการวิจัยพบว่า อุดมการณ์ที่ได้รับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนคาทอลิกคือ ความรัก สันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมานุษยชน และศักดิ์รีมนุษย์ ซึ่งอุดมการณ์ความรักได้รับการนำเสนอจากสื่อมวลชนทุกประเภทมากที่สุด โดยสื่อมวลชนคาทอลิกถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่าน 14 รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาตามประเภทของสื่อมวลชน และยังไม่ได้ใช้วิธีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนอีก 5 ประการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้กรองสารของสื่อมวลชนคาทอลิกได้ใช้หลักเกณฑ์ 5 อย่างในการคัดเลือกเนื้อหาอุดมการณ์ และเมื่อมีการนำเสนออุดมการณ์ที่ต่างกัน ไปยังผู้รับสารที่ต่างกัน และผ่านสื่อมวลชลที่ต่างกัน สื่อมวลชนคาทอลิกจะถ่ายทอดอุดมการณ์นั้นๆ โดยอาศัยรูปแบบในการนำเสนอที่ไม่ต่างกันตามลักษณะของสื่อมวลชนแต่ละประเภท และผลการวิจัยยังพบว่า ประสิทธิผลในการรับรู้ของผู้รับสารคาทอลิกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยคาทอลิกเปิดรับข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด และเปิดรับข้อมูลจากสื่อวิทยุน้อยที่สุด ส่วนความพึงพอใจในเนื้อหา-รูปแบบของสื่อมวลชนคาทอลิกนั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะของสื่อแต่ละประเภท และอุดมการณ์ที่ผู้รับสารนำไปใช้ในชีวิตมากที่สุดคือ สันติภาพ ส่วนน้อยที่สุดคือ อุดมการณ์ศักดิ์ศรีมนุษย์

บรรณานุกรม :
อำนวย ฤทัยคงถาวร . (2549). การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนวย ฤทัยคงถาวร . 2549. "การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนวย ฤทัยคงถาวร . "การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อำนวย ฤทัยคงถาวร . การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.