ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475
นักวิจัย : สิริยา จุลปานนท์
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม -- ประวัติ , การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ , แผนการศึกษาแห่งชาติ , Education, Elementary -- History , Education -- Thailand -- History
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : แรมสมร อยู่สถาพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงการจัดการประถมศึกษาของไทย ในช่วงพุทธศักราช 2438 จนถึง พุทธศักราช 2475 ในด้าน นโยบาย จุดมุ่งหมาย โครงการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านนโยบายมิได้มีกล่าวไว้ จุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อเตรียมคนเข้ารับราชการ 2) ให้เด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา 3) สนับสนุนพระศาสนา มีโครงการศึกษาประกาศใช้ 4 ฉบับ โดยแบ่งประเภทการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท กำหนดเวลาเรียน 3 ปี หลักสูตรและการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขได้ การสอนยึดครูเป็นศูนย์กลาง ปัญหาในการจัดการประถมศึกษาคือ 1) ความเข้าใจผิดของราษฎรคิดว่าจะนำเด็กไปเป็นทหาร 2) งบประมาณน้อย 3) ขาดคนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา การแก้ไขคือ 1) ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการศึกษา 2) เพิ่มงบประมาณ 3) เสาะหาผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการประถมศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายคือมุ่งให้ประชาชนเข้ารับราชการ ให้เด็กมีความรู้ด้านอาชีพและเป็นพลเมืองดี จุดมุ่งหมาย คือ 1) ยกระดับการศึกษาของประชาชน 2) ผลทางการเมืองการปกครอง 3) เพิ่มความสามัคคี 4) ส่งเสริมด้านอาชีพมีโครงการศึกษาประกาศใช้ 3 ฉบับ มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านอาชีพ เพิ่มการศึกษาของสตรี มีหลักสูตร 3 ฉบับ มุ่งการศึกษาทางอาชีวศึกษา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ปัญหาคือ 1) ขาดครู 2) ขาดแคลนหนังสือเรียน 3) ขาดงบประมาณ 4) ผู้ปกครองเด็กส่วนมากไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ปัญหาเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แก้ไข ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายใช้นโยบายเดิม จุดมุ่งหมาย คือ 1) ให้เด็กมีความรู้ 2) ให้เด็กนิยมเรียนวิชาชีพ 3) ให้เด็กเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง 4) ให้เป็นผู้มีจรรยาดี แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีองค์แห่งการศึกษาเป็นครั้งแรก หลักสูตรและการเรียนการสอนยังไม่เปลี่ยนแปลง ปัญหาในการจัดการประถมศึกษาในช่วงนี้คือ 1) ขาดครูทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) นักเรียนไม่นิยมเรียน การคมนาคมไม่สะดวก 3) งบประมาณการศึกษาไม่เพียงพอ แก้ไขโดยรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการแก้ไข

บรรณานุกรม :
สิริยา จุลปานนท์ . (2533). การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริยา จุลปานนท์ . 2533. "การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริยา จุลปานนท์ . "การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สิริยา จุลปานนท์ . การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.