ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ
นักวิจัย : สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์
คำค้น : การควบคุมความสูญเปล่า , การวางแผนการผลิต , อุตสาหกรรมกระดาษ , Loss control , Production planning , Paper industry
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาเศษตัดริมกระดาษ ในขั้นตอนวางแผนแปรรูปของโรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องจักรสำหรับแปรรูปที่แตกต่างกันสามเครื่อง คือ เครื่องกรอม้วน และเครื่องตัดแผ่นสองเครื่อง ปัญหาที่ทำการศึกษาคือการเลือกรูปแบบการตัด และความยาวของรูปแบบการตัด สำหรับแปรรูปม้วนวัตถุดิบขนาดใหญ่ให้กลายเป็นม้วนวัตถุดิบขนาดเล็กหรือกระดาษตัดแผ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วิธีการหาคำตอบจะใช้โปรแกรมเชิงเส้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด แต่รูปแบบสมการที่สร้างขึ้นมาอยู่ในรูปแบบ Non-convex mixed integer non -linear programming (MINLP) เนื่องจากมีสมการวัตถุประสงค์และสมการข้อจำกัดบางข้อที่ไม่เป็นเส้นตรง จึงใช้วิธีการ 2 ขั้นตอนในการแปลงให้กลายเป็น Convex mixed integer linear programming (MILP) โดยในขั้นตอนแรกจะสร้างรูปแบบการตัดที่เป็นไปได้ เพื่อทำให้รูปแบบการตัดที่เป็นตัวแปรตัดสินใจกลายเป็นตัวแปรที่ทราบค่า จากนั้นจึงนำเข้าสู่การหาคำตอบด้วยโปรแกรมเชิงเส้น นอกจากนี้ในส่วนของการแปรรูปกระดาษตัดแผ่น ที่มีเครื่องจักรในการแปรรูปสองเครื่อง จะใช้วิธีการฮิวริสติกในการจัดสรรผลิตภัณฑ์เข้าแปรรูป เพื่อลดการใช้เครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งจนเกินกำลังการผลิต โดยผลจากการใช้วิธีการหาคำตอบของเศษตัดริมกระดาษด้วยโปรแกรมเชิงเส้น ร่วมกับวิธีฮิวริสติกในการจัดสรรผลิตภัณฑ์เข้าแปรรูป จะลดความสูญเสียในการแปรรูปกระดาษกรอม้วนได้ 49.33 % และกระดาษตัดแผ่นได้ 28.19% หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงได้เฉลี่ย 900,000 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปัจจุบันที่ใช้ประสบการณ์ของพนักงานวางแผนแปรรูป และลดเวลาในการวางแผนแปรรูปรายสัปดาห์เหลือเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อการวางแผนแปรรูปแต่ละครั้ง

บรรณานุกรม :
สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ . (2554). วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ . 2554. "วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ . "วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ . วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.