ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
นักวิจัย : เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , มิชชันนารี -- ไทย , การแพร่กระจายนวัตกรรม -- ไทย , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453 , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 4, 2394-2411 , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 3, 2367-2394 , Newspapers , Content analysis (Communication) , Missionaries -- Thailand , Diffusion of innovations -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สุดบรรทัด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743314563 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาวัตถุประสงค์ และทิศทางในการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ยุคแรกของไทยที่จัดทำขึ้นโดยมิชชั่นนารี ภายใต้เงื่อนไขของสภาพสังคมที่มีลักษณะ “พลวัต” ท่ามกลางกระแสจักวรรดินิยมที่แผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ผลการวิจัยพบว่า มิชชันนารีนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม การปกครอง เทคโนโลยี ศาสนา การแพทย์ และการโฆษณา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการโฆษณา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางเดียวกับชนชาติตะวันตก ทั้งด้านความคิด การศึกษา ดาราศาสตร์ วิทยาการแพทย์ และการเลิกทาส ภายใต้ความมุ่งหวังสูงสุดที่อยากให้ชาวสยามเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ทั้งนี้มิชชันนารีได้สอดแทรกความเชื่อทางคริสต์ศาสนา ด้วยการอนุมานถึงพระเจ้าไว้ในเนื้อหาด้านนวัตกรรมว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างปัญหา ความเจริญก้าวหน้า และความสุขทั้งมวลสู่ผู้ที่เคารพศรัทธา การที่มิชชันนารีนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความเชื่อทางคริสต์ศาสนาด้วยการอนุมานถึงพระเจ้า ก็เนื่องจาก “อุดมการณ์ฝ่ายคริสต์” เชื่อว่าการที่จะนำแสงสว่างไปสู่ชนนอกกรีตได้นั้น ไม่เพียงมุ่งลบล้างความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมทั้งระบบ อย่างไรก็ตามแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมิได้ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ และรากเหง้าของภาษาไทยแต่อย่างใด เนื่องจากมิชชันนารียังเห็นว่ามี “คุณค่าความเป็นไทย” ที่ควรเก็บรักษาไว้

บรรณานุกรม :
เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว . (2541). การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว . 2541. "การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว . "การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว . การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.