ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์
นักวิจัย : กนกวรรณ เนติขจร
คำค้น : แบบสอบถาม , แบบสอบถาม -- อัตราการตอบรับ , แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ , Questionnaires , Questionnaires -- Response rate , Internet questionnaires
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชพงศ์ ตั้งมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ประสิทธิภาพของแบบสอบถาม ในฐานะเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ขึ้นอยู่กับปริมาณแบบสอบถามที่ได้ตอบกลับจากหน่วยตัวอย่างที่คำตอบสมบูรณ์และครบถ้วน ตัวชี้บอกความคืบหน้าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจช่วยให้หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จ จึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ถึงลักษณะต่าง ๆ ของตัวชี้บอกความคืบหน้า การศึกษานี้มุ่งเน้นวิเคราะห์ผลกระทบของ (1) รูปแบบ (2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตำแหน่งของตัวชี้บอกความคืบหน้า ต่อ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ และ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม การศึกษานี้เป็นการทดลองในสภาพจริง การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราการแสดงตัวชี้บอกความคืบหน้ามีผลต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าผลกระทบของ (1) รูปแบบ (2) การปรากฏ หรือ (3) ตำแหน่งตัวชี้บอกความคืบหน้าต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลกระทบของทุกตัวแปรต้นต่อระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่มีนัยสำคัญเช่นกัน ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางการวิจัยในบริบทแบบสอบถามออนไลน์ อีกทั้งนักวิจัยอาจใช้ผลเพื่อให้ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ที่มีคุณภาพ

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ เนติขจร . (2554). ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ เนติขจร . 2554. "ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ เนติขจร . "ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กนกวรรณ เนติขจร . ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.