ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม
นักวิจัย : วรัธยา สินวัต
คำค้น : อัลบูมินูเรีย , เบาหวาน , ปัสสาวะ -- การวิเคราะห์ , Albuminuria , Diabetes , Urine -- Analysis
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา หลายวัฒนไพศาล , อดิสร เตือนตรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิธีการตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้หลักการ particle enhanced turbidimetric-inhibition immunoassay (PETINIA) ได้ถูกดัดแปลงใหม่ อัลบูมินจากซีรัมคนถูกตรึงบนคาร์บอกซิลโพลีสไตรีนบีดส์ผ่านการตรึงบนบรานช์โพลีเอทิลีนอีมีน ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ประจุบวกทำการตรึงอยู่บนผิวบีดส์ที่มีประจุลบ น้ำยาสำหรับตรวจวัดประกอบด้วย 20 mM โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่มี 200 mM NaCl และ 4%PEG เป็นองค์ประกอบ ติดตามปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้นที่ 510 nm เป็นเวลา 2 นาที วิธีการตรึงนี้ทำให้บีดส์มีความคงตัวสูงอย่างน้อย 6 เดือน การตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปัสสาวะด้วยหลักการ PETINIA ไม่ถูกกระทบจาก hook effect เมื่อตรวจวัดอัลบูมินความเข้มข้นมากกว่า 1000 mg/L ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการตรวจวัดภายในวันเดียวคือ 7.2 และ 2.2% ระหว่างวันเป็นเวลา 20 วัน คือ 9.5 และ 3.1% เมื่อทดสอบโดยตรวจวัดอัลบูมินจากสิ่งตัวอย่างควบคุมที่ความเข้มข้นต่ำและสูงตามลำดับ วิธีนี้มีช่วงความเป็นเส้นตรงของการตรวจวัดระหว่าง 0 – 150 mg/L (r²=0.996) ค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้คือ 7.14 mg/L ผลการทดสอบสารรบกวนปฏิกิริยาอยู่ในช่วงที่น่าพอใจมีค่าการคืนกลับระหว่าง 95-105.8 % น้ำยาและระบบที่พัฒนาขึ้นเมื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดในระดับภาคสนาม พบว่าผลการตรวจวัดค่าไมโครอัลบูมินในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 120 รายมีความสัมพันธ์ที่ดีและสอดคล้องกับผลการตรวจวัดด้วยวิธีอิมมูโนเทอร์บิไดเมทรีที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (r²=0.970)

บรรณานุกรม :
วรัธยา สินวัต . (2554). การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัธยา สินวัต . 2554. "การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัธยา สินวัต . "การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วรัธยา สินวัต . การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.