ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
นักวิจัย : พารณ สุจิตจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจความต้องการข่าวสาร และการเปิดรับเว็บไซต์ นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล 2. อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์เว็บไซต์นิตยสาร ไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวลของผู้ชายที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง สำรวจ (Survey Research Method) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้ชายผู้ใช้เว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวลจำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 23 - 30 ปีมากที่สุด มีสถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 2. ครึ่งหนึ่งกลุ่มตัวอย่างเริ่มเข้าชมเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายครั้งแรกโดยเห็นจากเพื่อนแชร์ผ่านสื่ออนไลน์ และใช้งานเว็บไซต์มาแล้ว 1-2 ปี เกือบทั้งหมดเข้าชมเว็บไซต์ 1-4 วันต่อสัปดาห์ และมีระยะเวลาเข้าชมต่อครั้งนาน 15 นาที - 1 ชั่วโมง 3. ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ มีความต้องการเนื้อหาด้านการดูแลตนเอง เนื้อหาด้านผู้หญิง และเนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์อยูาในระดับสูง ในขณะที่ความต้องการเนื้อหาด้านกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง 4. กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ 5 แบบ ได้แก่ 1) เสริมความเป็นตัวตนแบบสปอร์โนเซ็กชวล 2) เกาะติดไลฟ์สไตล์ 3) อยากรู้อยากเห็นเฉพาะสิ่งที่สนใจ 4) ความเป็นอินโนเวเตอร์ (Innovator) ด้านเทคโนโลยี และ 5) สนทนากับบุคคลอื่น

บรรณานุกรม :
พารณ สุจิตจร . (2558). การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พารณ สุจิตจร . 2558. "การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พารณ สุจิตจร . "การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พารณ สุจิตจร . การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.