ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
นักวิจัย : วิภาดา ผลสว่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายผลของรูปแบบการนำเสนอเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ความงามในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้ชม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง แบบวัดผลก่อน – หลัง โดยดำเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง อายุ 20 - 24 ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวม 120 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาครีมบำรุงผิวที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกัน คือ 1) การนำเสนอรูปแบบกราฟิกเพียงอย่างเดียว 2) การนำเสนอรูปแบบภาพผู้แสดงเพียงอย่างเดียว และ 3) การนำเสนอรูปแบบกราฟิกร่วมกับภาพผู้แสดง ผลจากการวิจัยพบว่า การนำเสนอเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ความงามในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบกราฟิกเพียงอย่างเดียว รูปแบบภาพผู้แสดงเพียงอย่างเดียว และรูปแบบกราฟิกร่วมกับภาพผู้แสดง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้รับชม โดยภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้การนำเสนอรูปแบบกราฟิกร่วมกับภาพผู้แสดงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบภาพผู้แสดงเพียงอย่างเดียว และรูปแบบกราฟิกเพียงอย่างเดียว

บรรณานุกรม :
วิภาดา ผลสว่าง . (2558). ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา ผลสว่าง . 2558. "ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา ผลสว่าง . "ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
วิภาดา ผลสว่าง . ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.