ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
นักวิจัย : พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของโลกใช้นโยบายทางด้านวัฒนธรรม โดยมีพื้นที่รองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “สถานบริการทางวัฒนธรรม” แต่ในบริบทของไทยรูปแบบของสถานบริการทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน แต่เปิดกว้างสำหรับทุกคนมากกว่า คือ พื้นที่ที่เรียกว่าตลาดนัดจตุจักร เพราะฉะนั้นในงานวิจัยเรื่องบทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงบทบาทของตลาดนัดจตุจักร ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (creative city) โดยใช้วิธีการสำรวจแบบไม่มีส่วนร่วม และข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์ บริเวณพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการมีลักษณะของนิเวศน์แห่งความสร้างสรรค์เกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และการปรับตัว ซึ่งนำไปสู่การดำรงบทบาทเฉกเช่นเดียวกับสถานบริการทางวัฒนธรรม ในแง่ของการสร้างให้ผู้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน และเป็นพื้นที่แสดงความเป็นปัจเจก

บรรณานุกรม :
พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ . (2558). บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ . 2558. "บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ . "บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ . บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.