ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นักวิจัย : ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารีย์วรรณ อ่วมตานี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความของ Heidegger ผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาอย่างน้อย 2 ปี และมีความยินดีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 10 คน เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และบันทึกเทป ร่วมกับการบันทึกภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตีความของ van Manen ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก และประเด็นย่อยดังนี้ 1. เมื่อมีพยาบาลจบใหม่ หัวหน้าเตรียมไว้ แบ่งเถาทำงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) จัดการแบ่งเถาพี่เลี้ยงกันใหม่ และ 1.2) มอบหมายผู้สอนวิชาการ 2. ทุกเถาเตรียมการ วางแผนงานร่วมกัน ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) ฝ่ายหนึ่งสอนหน้างาน และ 2.2) ฝ่ายหนึ่งบริหารจัดการเรื่องทั่วไป 3. จัดสรรหน้าที่ แบ่งพี่แบ่งน้อง รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 3.1) บรรยายเนื้อหาวิชาการ 3.2) หน้างานสอนประสบการณ์จริง 3.3) ทุกสิ่งพี่ต้องติดตามกำกับดูแล 3.4) ช่วยแก้ปัญหา ให้คำปรึกษา ทุกปัญหาช่วยได้ และ 3.5) ประเมินน้องใหม่ ผ่านได้หรือให้ฝึกซ้ำ 4. ผลลัพธ์ดำเนินการ มีสองด้านแตกต่างกัน ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) ผลลัพธ์ด้านดีมีกำลังใจทำต่อ และ 4.2) ผลลัพธ์ด้านลบเกิดความท้อแท้ใจ จากการศึกษานี้ ทำให้เข้าใจประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการดูแลพยาบาลจบใหม่ ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่น เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลพยาบาลจบใหม่

บรรณานุกรม :
ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล . (2558). ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล . 2558. "ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล . "ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล . ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.