ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง
นักวิจัย : พุทธมาศ จันทร์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีณา จีระแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง อายุ 10-15 ปี ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคมะเร็งในเด็ก และได้รับหัตถการเจาะหลอดเลือดดำ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการจับคู่เพศที่เหมือนกัน กลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเอง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเอง เเบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และมาตราวัดความเจ็บปวดโดยใช้เส้นตรง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และมาตราวัดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ ค่าเฉลี่ยของคะเเนนความเจ็บปวด ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง กลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นเเนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ นำเทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองไปใช้ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำได้

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
พุทธมาศ จันทร์ทอง . (2558). ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธมาศ จันทร์ทอง . 2558. "ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธมาศ จันทร์ทอง . "ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พุทธมาศ จันทร์ทอง . ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการเลือกสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในวัยรุ่นตอนต้นโรคมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.