ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
นักวิจัย : จิดาภา บรรเลงส่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยด้านผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ ภาวะพึ่งพา ปัจจัยด้านผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล การรับรู้ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินภาวะพึ่งพาของผู้ป่วย แบบประเมินภาระของผู้ดูแล แบบประเมินการรับรู้ความเครียด แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสก่อนเจ็บป่วย และแบบประเมินความพึงพอใจในชีวิต ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และหาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคได้เท่ากับ .89, .71, .80, .77, .80 และ .79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 2. สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (r = .453) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (r = .519) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะพึ่งพา ภาระการดูแล การรับรู้ความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
จิดาภา บรรเลงส่ง . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิดาภา บรรเลงส่ง . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิดาภา บรรเลงส่ง . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
จิดาภา บรรเลงส่ง . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.