ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบลงสำรวจภาคสนาม ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และริมถนนทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งภายหลังการมีสถาบันการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดก่อสร้างและกิจกรรมในรูปแบบลักษณะพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของประชากรมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ หอพัก ที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์การเรียนการสอน สถานบันเทิง เป็นต้น เกิดการเกาะกลุ่มของกิจกรรมร้านค้าที่รวมตัวจัดเป็นตลาดนัดด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016 นอกจากนี้การก่อตั้งสถาบันการศึกษายังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งในการรับประทานอาหาร อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการรับบริการอื่น ๆ ปัจจุบันจำนวนประชากรในตำบลท่างิ้ว และโพธิ์ทอง มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 49.90 และ 43.13 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษายังคงเป็นการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน รวมถึงความเสี่ยงในการขาดแลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการดำเนินการค้าและบริการต่างๆ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากรมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพชีวิตแก่ผู้พักอาศัย ดังนั้นในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน หรือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์ . (2558). ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์ . 2558. "ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์ . "ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์ . ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.