ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
นักวิจัย : ภัทราพร อมรไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ ณ สงขลา , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อศึกษาผลการใช้ห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสำรวจเทคนิคและลักษณะของการอ่านเอกสารของนักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบ และสร้างรูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฎิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฎิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ใช้เวลาดำเนินกิจกรรม 10 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน สัปดาห์ที่ 2-10 เป็นกิจกรรมภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผล และขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอและรับรองรูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฎิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 23 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผล 2) เอกสารหลักฐาน 3) ระบบจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือน 4) บทบาทผู้สอนและผู้เรียน และ 5) การวัดและประเมินผล และรูปแบบแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมห้องเรียน ระยะที่ 2 การนำเข้าสู่ห้องเรียน ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ บ่งชี้ประเด็น สนันสนุนการให้เหตุผล ค้นหาหลักฐาน และสร้างเหตุผล ระยะที่ 4 การวัดและประเมินผล 2. นิสิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ภัทราพร อมรไชย . (2558). รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทราพร อมรไชย . 2558. "รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทราพร อมรไชย . "รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ภัทราพร อมรไชย . รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.