ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : กฤป จุระกะนิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , จุฑา ธาราไชย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้วิธีดำเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากเจ้าของงานประชุมและผู้จัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficients) ในการพิสูจน์สมมุติฐาน ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวน 7 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 2 สรุปแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวน 10 คน ใช้การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านที่พัก ด้านธุรกิจบันเทิง ด้านผู้รับจัดงาน ด้านสถานที่จัดงาน ด้านธุรกิจนำเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านสินค้าที่ระลึก ตามลำดับ 2. ผู้วิจัยได้ให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้ (1) ด้านสถานที่จัดงาน ควรพัฒนาให้สามารถรองรับการจัดงานหลายรูปแบบ เพิ่มเติมสถานที่จอดรถโดยสารให้เพียงพอ และพัฒนาบุคลากรในสถานที่จัดงาน จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐาน (2) ด้านผู้รับจัดงาน ผู้รับจัดงานในท้องถิ่นควรรวมกลุ่มกันเพื่อทำให้รูปแบบงานมีความน่าสนใจและหลากหลาย (3) ด้านการคมนาคมขนส่ง ควรมีการจัดการด้านกฎระเบียบจราจร ทั้งการขับขี่บนท้องถนน การจอดรถตามสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด (4) ด้านที่พัก ควรมีหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดการทำนุบำรุง (5) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเป็นการเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน (6) ด้านธุรกิจนำเที่ยว ควรแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารของผู้ให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ (7) ด้านธุรกิจบันเทิง ควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงาน เช่น ห้องน้ำสาธารณะ สถานที่จอดรถ ให้เพียงพอ (8) ด้านสินค้าที่ระลึก ควรมีความชัดเจนในตัวเอกลักษณ์ของสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และ (9) ด้านความปลอดภัย สื่อควรนำเสนอข่าวสารอย่างชัดเจน และนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ผู้รับข่าวสารซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยสรุปรวมแล้ว ปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งในแก่นของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งองค์กรหลักที่ควรมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรมืออาชีพทางด้านไมซ์ คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
กฤป จุระกะนิตย์ . (2558). การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤป จุระกะนิตย์ . 2558. "การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤป จุระกะนิตย์ . "การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
กฤป จุระกะนิตย์ . การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.