ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
นักวิจัย : ชนิชา ชัยภูมิธนโชค
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลวรรณ ตังธนกานนท์ , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51161
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยประยุกต์ใช้การประเมินผลลัพธ์เป็นฐาน 2) พัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยประยุกต์ใช้การประเมินผลลัพธ์เป็นฐาน และ 3) ประเมินคุณภาพระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยประยุกต์ใช้การประเมินผลลัพธ์เป็นฐาน โดยแบ่งขั้นตอน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี้ของระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยาฐานของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งทำหน้าที่รับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3,494 คน 2) การทดลองใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ใช้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 4 หลักสูตร และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 4 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ บริบทของสถาบันอุดมศึกษา การออกแบบหลักสูตร การดำเนินการหลักสูตร ผลลัพธ์ของหลักสูตร การประกันคุณภาพ และ 46 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มีความสอดคล้องกัน 2. ระบบการรับรองวิทยาฐานของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3. ผลการทดลองใช้ระบบการรับรองวิทยาฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลการประเมินคุณภาพระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ตามมาตรฐานของงานประเมิน พบว่า ผลประเมินระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 4 ด้าน คือ มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง มีผลการประเมินคุณภาพในระดับมากทุกประเด็น

บรรณานุกรม :
ชนิชา ชัยภูมิธนโชค . (2558). การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิชา ชัยภูมิธนโชค . 2558. "การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิชา ชัยภูมิธนโชค . "การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ชนิชา ชัยภูมิธนโชค . การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.