ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ
นักวิจัย : พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , วชิรพร วงศ์นครสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำหนดคุณลักษณะของเรือผิวน้ำที่กองทัพเรือต้องการ สำหรับการดำเนินบทบาทในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมียุทโธปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อแนวทางดำเนินการตามยุทธศาสตร์การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของแผนความมั่นคงทางทะเล (พ.ศ.2558 - 2564) การวิจัยนี้ได้นำโมเดล Logic of Force Planning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี Fundamentals Of Force Planning มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย โดยการวิจัยในขั้นการเก็บข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทะเลและได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางทะเล แต่ในทางกลับกันยังให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร โดยในส่วนของกองทัพเรือ ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการดำเนินบทบาทของกองทัพเรือในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ แต่ในทางกลับกัน ยังมีความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ทางด้านความเหมาะสมในการใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ในการดำเนินบทบาทในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ โดยเฉพาะการใช้ เรือฟริเกต เรือคอร์เวต จะมีต้นทุนในการปฏิบัติการสูง รวมทั้งการใช้เรือผิวน้ำดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางยุทธการด้วย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จากการตรวจสอบแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ทำให้เห็นถึงความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องการผลผลิตจากกองทัพเรือ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้มาซึ่งคุณลักษณะของเรือผิวน้ำ ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ดำเนินบทบาทของกองทัพเรือในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ ที่มีแนวความคิดแตกต่างจากเรือรบ ที่ใช้ในการรบที่เน้นขีดความสามารถสูงในทุกๆ ด้าน แต่คุณลักษณะที่ได้จากการวิจัยจะมุ่งเน้นขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจเท่านั้น

บรรณานุกรม :
พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ . (2558). การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ . 2558. "การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ . "การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ . การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.