ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน
นักวิจัย : ผุสดี ม่วงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ระดับการให้บริการ (Service level) มีความสำคัญต่อธุรกิจซื้อมาขายไป โดยเฉพาะกับสินค้าประเภทที่ทดแทนได้ง่ายเช่น แบตเตอรี่ทดแทน ในปัจจุบันระดับการให้บริการ ของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปยังอยู่ในระดับต่ำ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการในการปรับปรุงระดับการให้บริการสินค้าแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับบริษัทกรณีศึกษา จากการวิเคราะห์การดำเนินงานพบว่าความต้องการแบตเตอรี่ทดแทนมีความไม่แน่นอน และคาดการณ์ได้ยาก อีกทั้งระยะเวลานำของการสั่งซื้อแบตเตอรี่มีเวลานาน วิธีการปรับปรุงที่นำเสนอในงานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบกระบวนการการสั่งซื้อสินค้าและการออกแบบกระบวนการพยากรณ์อุปสงค์ เพื่อให้มีสินค้าเติมเต็มตามความต้องการของลูกค้าได้ ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์แนวคิดระบบการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้นโยบายระบบรอบเวลาสั่งซื้อคงที่ โดยได้มีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดและระดับสินค้าปลอดภัย ในส่วนของกระบวนการการพยากรณ์ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนการขายและปฏิบัติการ มาใช้ในการพยากรณ์เชิงคุณภาพ ผลจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้อุปสงค์เดียวกัน ในเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2558 พบว่าการออกแบบระบบการสั่งซื้อรอบเวลาการสั่งคงที่ร่วมกับกระบวนการวางแผนการขายและปฏิบัติการ ทำให้ปริมาณสินค้าขาดมือจากนโยบายการสั่งซื้อปัจจุบันอยู่ที่ 33,173 ชิ้น มีปริมาณลดลงในนโยบายเสนอแนะที่ 16,013 ชิ้น โดยเปอร์เซนต์ปริมาณสินค้าขาดมือเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการอยู่ที่ 13.59% เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายปัจจุบันสินค้าขาดมือเฉลี่ยอยู่ที่ 31.22% โดยระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 94.09% ทั้งนี้เพราะค่าอุปสงค์ที่มีความผิดปรกติ และระดับการให้บริการนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 76.80% เพิ่มสูงขึ้นเป็น 90.60% จากนั้นได้นำรูปแบบการพยากรณ์ที่นำเสนอไปปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา โดยผลที่ได้รับคือ ค่าความคลาดเคลื่อน MAPE มีแนวโน้มของค่าความคลาดเคลื่อนลดลง โดยในเดือนธันวาคม ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 21.70% และในเดือนมีนาคม 9.28% และนำค่าพยากรณ์อุปสงค์ที่ได้จากการทดสอบจริงมาทำการจำลองสถานการณ์ร่วมกับนโยบายสั่งซื้อ ของช่วงเดือน ธ.ค.2558 - มี.ค. 2559 พบว่าปริมาณสินค้าขาดมืออยู่ที่ 2,070 ชิ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์พบว่าสินค้าขาดมือเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริงมีเพียง 6.34%โดยที่ระดับการให้บริการสูงถึง 94.90%

บรรณานุกรม :
ผุสดี ม่วงทอง . (2558). การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผุสดี ม่วงทอง . 2558. "การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผุสดี ม่วงทอง . "การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ผุสดี ม่วงทอง . การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.