ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักวิจัย : อลินดา ทองชุมสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้รับรู้ว่ามีศูนย์อำนวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เป็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยได้อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ชัดเจน การให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่สร้างความน่าเชื่อถือ และการใช้ภาษาที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักหลายกลุ่มยังอยู่ในระดับต่ำ สำหรับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมองภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมเป็นบวก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร และด้านความเป็นไทย มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง ส่วนด้านความปลอดภัยมีภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ำและมีทิศทางแปรตามกัน

บรรณานุกรม :
อลินดา ทองชุมสิน . (2558). การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลินดา ทองชุมสิน . 2558. "การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลินดา ทองชุมสิน . "การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
อลินดา ทองชุมสิน . การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.