ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
นักวิจัย : อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสมฤทัย สุนธยาธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

จากการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติและเพื่อเปรียบเทียบ เพศ อายุ และถิ่นพำนักของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวนานาชาติจำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.90 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบหาค่าสถิติโดยการทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova )และการทดสอบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยตั้งนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.72, S.D.= 0.87) ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยรวมพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.83, S.D.= 0.85) และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้านการเดินทางเข้าถึงสนามบิน และการเดินทางภายในสนามบิน ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน ด้านร้านค้าภายในท่าอากาศยานด้านระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มี เพศ อายุ และถิ่นพำนักที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองที่ไม่แตกต่างกัน สรุปผลการวิจัย การรับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้านการเดินทางเข้าถึงสนามบิน และการเดินทางภายในสนามบิน ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน ด้านร้านค้าภายในท่าอากาศยานด้านระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ และนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มี เพศ อายุ และถิ่นพำนักที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองที่ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ . (2558). การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ . 2558. "การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ . "การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ . การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.