ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้
นักวิจัย : ธันย์ชนก อรุณรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนามโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้ วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพศหญิงที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 14 คน เข้ารับการทดสอบคนละ 3 ครั้ง โดยเว้นระยะเวลา 7 วัน การทดสอบประกอบด้วย 1. การทดสอบโดยวิธีการบรูซ (Bruce protocol) 2. การทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์ รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางตรง และ 3.การทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์ รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางอ้อม ในการทดสอบแบ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและทดสอบโดยใช้วิธีโดยวิธีการแบบตัดข้าม (Crossover design) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลประชากร (อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ระหว่างการทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์ รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางตรง, ทางอ้อม และ วิธีการบรูซ (Bruce protocol) โดยใช้ค่าสถิติเพียร์สันและใช้การวิเคราะห์การแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ตามลำดับ ผลการวิจัย 1.ค่าความสัมพันธ์ของค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ระหว่างการทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางตรง กับค่า สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีการบรูซ (Bruce Protocol) อยู่ในระดับสูง (r=.831,p<.01) 2.ค่าความสัมพันธ์ของค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ระหว่างการทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางอ้อม กับค่าสมรรภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีการบรูซ (Bruce Protocol) อยู่ในระดับสูง (r=.720,p<.01) 3.ค่าความสัมพันธ์ของค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ระหว่างการทดสอบแบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) โดยทางตรงกับโดยทางอ้อม อยู่ในระดับต่ำ (r=.476,p>.05) สรุปผลการวิจัย แบบทดสอบโยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่ ระดับ 2 (YO-YO IR2) ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม สามารถนำไปใช้เพื่อวัดค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ในกีฬาฮอกกี้หญิง แต่ต้องมีวิธีการดำเนินการทดสอบที่เคร่งครัดตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าความเที่ยงสูงสุด

บรรณานุกรม :
ธันย์ชนก อรุณรัตน์ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันย์ชนก อรุณรัตน์ . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันย์ชนก อรุณรัตน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธันย์ชนก อรุณรัตน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.