ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย บุญรอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย โดยใช้หลักการจัดการ POLE ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการประเมินผล ซึ่งจะนำไปใช้จัดการทรัพยากรในการจัดการแข่งขันรวมสี่ด้าน 4 M’s ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการจัดการแข่งขัน และด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และวัสดุและอุปกรณ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสินชี้ขาด และผู้ตัดสิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 86 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบค่า "เอฟ" (F-test) เมื่อพบความแตกต่าง ใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย 1. สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้ารการเงินและงบประมาณ ด้านการจัดการ และด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับ 2. เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้ง 3 รายการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านบุคลากร และด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี . (2558). สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี . 2558. "สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี . "สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี . สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.