ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด
นักวิจัย : พิชชาภา คนธสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คนางค์ ศรีหิรัญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบความเร็วของการออกแรงต่างกันที่มีต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด วิธีการดำเนินงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตชาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-22 ปี จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยการวิจัยครั้งนี้ให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบด้วยแรงต้านที่ความหนักน้ำหนัก 80% ของ 1RM โดยกำหนดความเร็ว 3 ความเร็ว ได้แก่ 50%, 75% และ 100% ของความเร็วสูงสุดในการปฏิบัติท่าสควอท ทำการทดสอบบนแท่นวัดแรง (Force plate) โดยช่วงเวลาการทดสอบแต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้ำ ผลการวิจัย ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผลฉับพลับของพลังสูงสุด (Peak power) ความเร็วที่ 100% ของความเร็วสูงสุดในการปฏิบัติท่าสควอทมีค่าพลังสูงสุดมากกว่าการทดสอบที่ความเร็วที่ 50% และ 75% ของความเร็วสูงสุดในการปฏิบัติท่าสควอทที่ความหนัก 80% ของ 1RM ในท่าเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแรงสูงสุด (Peak force) ขณะทำท่าสควอทจากการทดสอบทั้ง 3 ความเร็ว ได้แก่ ความเร็วที่ 50%, 75% และ 100% ของความสามารถในการออกแรงด้วยความเร็วสูงสุดที่น้ำหนัก 80% ของ 1RM สรุปผลการวิจัย การฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วที่น้ำหนัก 80% ของ 1 RM พบว่า ความเร็วที่เหมาะสมในการฝึกเพื่อพัฒนาพลังกล้ามเนื้อ คือ ความเร็วที่ 100% ของความเร็วสูงสุดในการปฏิบัติท่าสควอท และความเร็วของการออกแรงที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อค่าแรงสูงสุดเมื่อใช้น้ำหนักในการฝึกเดียวกัน

บรรณานุกรม :
พิชชาภา คนธสิงห์ . (2558). ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชชาภา คนธสิงห์ . 2558. "ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชชาภา คนธสิงห์ . "ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พิชชาภา คนธสิงห์ . ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.