ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์สภาพเเละปัญหาการจัดการเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ฝ่ายต่างๆของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยจำนวน 6 ฝ่าย เพื่อนำผลการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนำมาใช้ในขั้นตอนที่ 2 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ฝึกสอน กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกลุ่มผู้ชมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิน 413 คน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะนำไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางไปพัฒนาการจัดการการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขัน จำนวน 6 คน และนำข้อมูลไปสร้างแนวทางทางการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ควรจัดการให้จำนวนบุคลากรในการจัดการเเข่งขันมีอย่างเพียงพอ ควรจัดบุคลากรในตำแหน่งต่างๆให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ควรจัดสรรงบประมาณที่เช่าซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นไปตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 3) ควรจัดการห้องน้ำภายในสถานที่จัดการแข่งขันฯ ให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 4) ควรจัดสถานที่สำหรับตรวจสารต้องห้ามของนักกีฬาเพื่อความเป็นสากลของการแข่งขัน 5) ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำและง่ายต่อการมองเห็นของนักกีฬาและผู้ชมการแข่งขันมีการปรับปรุงและแก้ไข รวมถึงขนาดความยาวความกว้างและความลึกรวมถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันภายในสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐาน 6) ควรจัดหาแท่นกระโดดที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 7) ควรกำหนดเวลาในการแข่งขันให้ตรงกับที่ได้กำหนดไว้ในสูจิบัตร เพื่อให้เป็นมาตรฐานของการจัดการแข่งขัน 8) ควรจัดการแข่งขันฯให้มีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจต่อผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันควรกำหนดวันที่ใช้แข่งขันให้ตรงกันกับวันที่รายการแข่งขันที่เป็นเป้าหมายของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนั้นส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 9) ควรมีรูปแบบการจัดการแข่งขันที่มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงผู้คนภายนอก

บรรณานุกรม :
ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง . (2558). แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง . 2558. "แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง . "แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง . แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.