ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y
นักวิจัย : ธิดารัตน์ สิริวราวุธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาสินี วิเศษฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยแบบบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สังเคราะห์ความผูกพันในงาน โดยการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการสนทนากลุ่มพยาบาลวิชาชีพ Generation Y จำนวน 7 คน ระยะที่ 2 ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ Delphi Technique โดยการหาฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารทางการพยาบาล จำนวน 4 คน กลุ่มที่ 2 พยาบาลวิชาชีพระดับผู้ปฏิบัติงาน Generation Y จำนวน 10 คน กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 คน และกลุ่มที่ 4 นักวิชาการ / อาจารย์พยาบาล สาขาการบริหารการพยาบาล จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ สร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อคำถาม ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณทางสถิติโดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และเพิ่มคำตอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคำตอบเป็นรายบุคคลอีกครั้ง นำข้อมูลในรอบที่ 3 มาคำนวณหาค่ามัธยฐานที่มีค่ามากกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่น้อยกว่า 1.00 เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y ควรมี จำนวน 4 ด้าน 33 ข้อย่อย ประกอบด้วย 1) ด้านความมุ่งมั่นในงาน 11 ข้อย่อย 2) ด้านความเสียสละในงาน 6 ข้อย่อย 3) ด้านความภาคภูมิใจในงาน 7 ข้อย่อย 4) ด้านการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมในงาน 9 ข้อย่อย ทุกข้อมีระดับความสำคัญมากที่สุด (Med = 4.50 -4.85, IR = 0.37 -0.98) ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างให้พยาบาลวิชาชีพ Generation Y มีความผูกพันในงาน และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ สิริวราวุธ . (2558). การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ สิริวราวุธ . 2558. "การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ สิริวราวุธ . "การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธิดารัตน์ สิริวราวุธ . การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.