ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์
นักวิจัย : ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ประกอบ กรณีกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารบริษัทการบินพาณิชย์ ระดับผู้อำนวยการฝ่ายและระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จำนวน 5 คน, นักบินพาณิชย์ของ 13 สายการบินจำนวน 290 คน และนักบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 17 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของปีเตอร์ เซงเก้ รวม 62 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะวินัย 5 ประการสำหรับนักบินพาณิชย์ตามหลักการของปีเตอร์ เซงเก้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม และแบบประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายหลักของสายการบิน 2) บุคลากร 3) ข้อมูลสายการบิน 4) ใบงานกิจกรรมการจัดการความรู้ 5) เครื่องมือการเรียนรู้และการสื่อสาร และ 6) แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 2. ขั้นตอนของการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยใช้การจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์ ประกอบด้วย 3 ระยะ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทบทวนนโยบายและข้อมูล 2) สานฝันมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 3) แสวงหาเรียนรู้ประสบการณ์ 4) สร้างสรรค์พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 5) ตรวจสอบสะท้อนทางเลือก 6) จัดเก็บรักษาเพื่อสายการบิน 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่านักบินมีคะแนนคุณลักษณะวินัย 5 ประการตามหลักการของ ปีเตอร์ เซงเก้ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ . (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ . 2558. "การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ . "การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ . การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.