ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์
นักวิจัย : สรรชัย ชูชีพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , วลัยพร ศิริภิรมย์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ 3) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ 4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 95 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดในการวิจัยของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดงานวิชาการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา กรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล กรอบแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ ได้แก่ การให้การศึกษา และการให้การฝึกฝน และกรอบแนวคิดองค์ประกอบขีดความสามารถของมนุษย์ ได้แก่ การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคม 2) การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ในภาพรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้งคู่คือด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน 3) จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์คือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส่วนจุดอ่อนคือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และโอกาสของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 4) กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ มี 3 กลยุทธ์หลัก คือ (1) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ (2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ และ (3) ยกระดับประสิทธิภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์

บรรณานุกรม :
สรรชัย ชูชีพ . (2558). กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรชัย ชูชีพ . 2558. "กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรชัย ชูชีพ . "กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สรรชัย ชูชีพ . กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.