ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์
นักวิจัย : สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , สังวรณ์ งัดกระโทก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูด้านความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัย และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความสามารถในการวิจัย ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านกระบวนการสนับสนุนจากโรงเรียน ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู รวมถึงวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมของความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู และศึกษาแนวทาง ในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ แต่ละระยะเก็บข้อมูลกับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยระยะที่ 1 ประกอบด้วยตัวอย่างจำนวน 851 คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการวิจัยของครู และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างจำนวน 326 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพปัญหาด้านการยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูที่มีความสำคัญ 3 อันดับแรกคือ ครูไม่มีเวลาในการทำวิจัย ไม่มีที่ปรึกษาในการทำวิจัย และขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ ในขณะที่ความต้องการของครูด้าน ความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยที่มีความสำคัญ 3 อันดับแรก ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณการทำวิจัย ด้านคำปรึกษาหรือคำแนะนำ และด้านเวลาในการทำวิจัย 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูพบว่า ความสามารถใน การวิจัยของครู และแรงจูงใจในการทำวิจัยมีอิทธิพลแบบเชิงเส้นต่อความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู ในขณะที่กระบวนการสนับสนุนจากโรงเรียนมีอิทธิพลแบบโค้งพหุนามดีกรี 2 ต่อความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลักษณะอิทธิพลดังกล่าวนำไปสู่การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมของความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูพบว่า ระดับการสนับสนุนจากโรงเรียนแตกต่างกันไปตามระดับความสามารถในการวิจัยและแรงจูงใจในการทำวิจัยของครู 3. แนวทางการสนับสนุนการทำวิจัยของครูที่ครูพึงประสงค์จากการวิเคราะห์คอนจอยท์คือ การกำหนดให้โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนในการทำวิจัยของครูรายบุคคล มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลดภาระงานส่วนกลาง ภาระการประเมินต่างๆ และงานบริหารของครูลง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเหล่านี้โดยตรง ส่วนการส่งเสริมด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมความสามารถในการทำวิจัยของครู ครูต้องการหลักสูตรการอบรมแบบระยะสั้น เน้นการฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มีการนิเทศติดตามแบบรายกลุ่มหรือรายบุคคล โดยจัดการอบรมตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการวิจัยแบบ 5 บท ทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจสอบยืนยันรายละเอียดของแนวทางดังกล่าวจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่มสามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูได้เป็นโมเดล 3PM ประกอบด้วยแนวทางการสนับสนุนแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะประเมินตนเอง 2) ระยะเตรียมพร้อม 3) ระยะลงมือทำ และ 4) ระยะติดตาม และจำแนกครูออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับความสามารถและแรงจูงใจในการทำวิจัย โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขด้านความสามารถและแรงจูงใจในการทำวิจัยของกลุ่ม

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน . (2558). การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน . 2558. "การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน . "การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน . การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.