ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม
นักวิจัย : ศิวะ บุญสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนัสวาสน์ โกวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนต้นแบบ และ 2) นำเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือชุมชนต้นแบบ 3 ชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต้นแบบต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนต้นแบบมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรมได้ในระดับมากทั้ง 3 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนย่านสะพานหัน (X-bar = 4.01, S.D. = 0.55) 2) ชุมชนบ้านญวนสามเสน (X-bar = 4.01, S.D. = 0.57) และ 3) ชุมชนย่านกุฎีจีน (X-bar = 3.69, S.D. = 0.80) 2. ข้อเสนอแนะของชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนพหุวัฒนธรรมควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะ “วิถีชุมชน” หรือ “วิถีชาวบ้าน” เพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ส่งเสริมคนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับคนศาสนาอื่น ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการรู้จักอาวุโสกันภายในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชน และ ส่งเสริมให้ ชุมชน ศาสนสถาน และโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนในชุมชน

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ศิวะ บุญสิน . (2558). กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวะ บุญสิน . 2558. "กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวะ บุญสิน . "กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ศิวะ บุญสิน . กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.