ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส
นักวิจัย : กมเลศ ฤทธิ์เดชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส โดยมีผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสและใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มที่ศึกษาทั้งแบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติร่วมในเข้าสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส คือ การรับรู้ว่าอาชีพนี้มีภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงความสวยงามของเพศหญิง รายได้ดี เป็นอาชีพที่คนในสังคมให้ค่าสูง รวมถึงการซึมซับอิทธิพลจากครอบครัวหรือคนรอบตัวที่ปฏิบัติงานในองค์การสายการบิน และจากการได้เข้ามาประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานึง ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัดนับตั้งแต่ขั้นตอนในการคัดเลือกแอร์โฮสเตสเข้าสู่องค์การ การจัดหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส การทดลองปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในองค์การและผู้โดยสาร สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมและขัดเกลาให้แอร์โฮสเตสเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบนเครื่องบินอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินได้ส่งผลให้เกิดการประกอบสร้างวัฒนธรรมอาชีพของแอร์โฮสเตสขึ้นมา อันได้แก่ ความเชื่อ, ค่านิยม, ความรู้, ภาษา, กฎระเบียบ จริยธรรม, อุปนิสัย รูปแบบพฤติกรรม และแนวความคิดที่แอร์โฮสเตสในองค์การสายการบินราคาประหยัดมีร่วมกัน แอร์โฮสเตสไม่ได้รู้สึกเพียงว่าอาชีพนี้เป็นเพียงงานหรือหน้าที่ แต่คือส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต จึงทำให้แอร์โฮสเตสที่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสยังสามารถแพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิกโดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัดที่เปรียบเสมือนเป็นหลักที่ยึดแอร์โฮสเตสในองค์การสายการบินราคาประหยัดให้กลมเกลียว กระนั้นวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาดังวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
กมเลศ ฤทธิ์เดชา . (2558). นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมเลศ ฤทธิ์เดชา . 2558. "นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมเลศ ฤทธิ์เดชา . "นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
กมเลศ ฤทธิ์เดชา . นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.