ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)
นักวิจัย : ถิรพิทย์ บุตรลพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดื้อยา metronidazole (Mtz) ในเชื้อ Helicobacter pylori เป็นปัญหาใหญ่ที่พบได้ทั่วโลก RdxA และ FrxA เป็นเอนไซม์ที่ช่วยให้ยา Mtz อยู่ในรูปที่สามารถทำงานได้ การเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์มีผลต่อการดื้อยา Mtz การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการกลายพันธุ์ที่พบบนยีน rdxA และ frxA ในเชื้อ H. pylori ที่ดื้อต่อยา Mtz และพัฒนาเทคนิค Multiplex allele specific-polymerase chain reaction (MAS-PCR) เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์ที่พบได้สูงสุดในเชื้อ H. pylori ที่ดื้อต่อยา Mtz จากการวิเคราะห์การกลายพันธุ์บนยีน rdxA และ frxA ในเชื้อ H. pylori ที่ดื้อยา Mtz จำนวน 34 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับเชื้อมาตรฐาน ATCC 26695 พบการกลายพันธุ์แบบ missense สูงถึง 97.1 และ 78.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พบการกลายพันธุ์แบบ frameshift 20.6 และ 32.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และพบการกลายพันธุ์แบบ nonsense 8.8 และ 10.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ตำแหน่งที่พบการกลายพันธุ์สูงสุดใน RdxA เป็นแบบ missense ได้แก่ D 59 N 94.1 เปอร์เซ็นต์, T 31 E 88.2 เปอร์เซ็นต์ และ R 131 K 85.3 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่งที่พบการกลายพันธุ์สูงสุดใน FrxA เป็นแบบ missense ได้แก่ F 72 S และ G 73 S 57.1 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา C 193 S 53.6 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิค MAS-PCR ที่มีไพรเมอร์ที่จำเพาะกับตำแหน่งเบสที่ 175 และ 392 ของยีน rdxA ได้สำเร็จ เมื่อนำมาตรวจหาการกลายพันธุ์ในเชื้อ H. pylori 35 สายพันธุ์ พบว่าให้ผลตรงกับเทคนิค Sequencing ยกเว้น 2 สายพันธุ์ที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ เทคนิค MAS-PCR ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้ศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวการกลายพันธุ์ของยีนที่สัมพันธ์กับการดื้อยา Mtz

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ถิรพิทย์ บุตรลพ . (2558). การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถิรพิทย์ บุตรลพ . 2558. "การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถิรพิทย์ บุตรลพ . "การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ถิรพิทย์ บุตรลพ . การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.