ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี
นักวิจัย : นิรมล โนนคู่เขตโขง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีในชิ้นงานที่นำมาประกอบใหม่ กระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดดีบุกบนชิ้นงาน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการที่มีปริมาณดีบุกเกินบนชุดหัวอ่านเขียน ของเสียที่เกิดจากการพบค่าปริมาณดีบุกบนชิ้นงานเกินมาตรฐานมีมากถึง 20% ซึ่งส่งผลให้เวลาและต้นทุนในการทำงานของกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์กระบวนการสาเหตุหลักในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีที่ทำให้ปริมาณค่าดีบุกบนชิ้นงานสูงขึ้น ได้แก่ 1) เครื่องป้อนลวดอัตโนมัติไม่สามารถผ่าลวดให้ได้ถึงจุดกึ่งกลางของน้ำยาประสาน 2) ขนาดและประเภทของหัวแร้งที่ทำหน้าที่ให้ความร้อนเพื่อเชื่อมลวดโลหะผสมบัดกรีไม่เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน 3) ไม่มีวิธีการทำงานมาตรฐานในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีทำให้เกิดความผันแปรของผู้ปฎิบัติงาน งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการในการปรับเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีให้สามารถผ่าได้ถึงกึ่งกลางของน้ำยาประสาน รวมถึงหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ต้องเติมโลหะผสมบัดกรี นอกจากนั้นแล้วยังพัฒนาวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการเติมโลหะผสมบัดกรีสำหรับพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการทำงาน หลังจากการปรับปรุงทั้งเครื่องจักร และกระบวนการทำให้ ปริมาณค่าดีบุกลดลงถึง 41% และช่วยลดเวลาการทำความสะอาดในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีได้โดยเฉลี่ย 6.7 วินาทีต่อชิ้นงาน

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
นิรมล โนนคู่เขตโขง . (2558). การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรมล โนนคู่เขตโขง . 2558. "การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรมล โนนคู่เขตโขง . "การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
นิรมล โนนคู่เขตโขง . การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.