ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย
นักวิจัย : ทวีชัย ชูเชิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50694
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ค่าความสูงออร์โทเมตริกของหมุดหลักฐานทางดิ่งในโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย มีระดับทะเลปานกลางเป็นพื้นหลักฐานอ้างอิง ปัจจุบันมีกระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ใช้เป็นค่าอ้างอิงทางดิ่งสำหรับงานด้านวิศวกรรมในหลายสาขา สำหรับประเทศไทยโดยกรมแผนที่ทหาร ได้มีการสำรวจค่าความโน้มถ่วงพิภพแบบสัมพัทธ์ ซึ่งค่าความโน้มถ่วงพิภพนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาค่าความสูงออร์โทเมตริกให้มีความละเอียดถูกต้องมากขึ้น โดยในแต่ละบริเวณพื้นที่จะมีค่าความโน้มถ่วงพิภพที่แตกต่างกันตามลักษณะของภูมิประเทศและส่งผลต่อการคำนวณค่าความสูงออร์โทเมตริกของหมุดหลักฐานทางดิ่งในโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบของค่าความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการคำนวณค่าความสูงออร์โทเมตริกของหมุดหลักฐานทางดิ่งในโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าความแตกต่างระหว่างค่าระดับสูงที่ได้จากการสำรวจระดับชั้นที่ 1 กับค่าระดับสูงที่ได้จากการศึกษาบริเวณหมุดชุมทาง แตกต่างกันสูงสุดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ตอนบนเกาะหลัก และพื้นที่ตอนใต้เกาะหลัก เท่ากับ 0.07 , 37.6 และ 1.2 มม. ตามลำดับ โดยผลการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในอนาคตสำหรับการสำรวจโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ของประเทศต่อไป

บรรณานุกรม :
ทวีชัย ชูเชิด . (2558). การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีชัย ชูเชิด . 2558. "การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีชัย ชูเชิด . "การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ทวีชัย ชูเชิด . การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.