ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย
นักวิจัย : สรช ชาติทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนัสวาสน์ โกวิทยา , มิ่งขวัญ คงเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย และ 2.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการตำรวจไทยที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการ ได้แก่ (1) ขั้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (2 ) ขั้นการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนความคิด (3) ขั้นเรียนรู้ผ่านการตัดสินใจ (4) ขั้นเรียนรู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2) หลักยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย มี 8 ข้อ ได้แก่ (1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การดำรงตนเหมาะสมและใช้ชีวิตเรียบง่าย (3) การช่วยเหลือประชาชน (4) การรู้จักควบคุมอารมณ์และใช้กิริยาวาจาสุภาพ (5) การมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม (6) การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธา (7) การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ (8) การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ปัจจัยของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ มี 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เรียน และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ ประชาชนที่มาติดต่องาน (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพแวดล้อมที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่อื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ และ สภาพแวดล้อมที่บ้าน และ 4) เงื่อนไขของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) เงื่อนไขจากบุคคล ประกอบด้วย ความพร้อมของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษาของผู้เรียน วิธีการสะท้อนความคิดของผู้เรียน พื้นฐานทางด้านครอบครัวของผู้เรียน เวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาระงานที่รับผิดชอบของผู้เรียน ปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน คุณสมบัติของผู้สอน และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (2) เงื่อนไขจากหน่วยงาน ประกอบด้วย รางวัลและแรงจูงใจ บทลงโทษทางวินัย และ ความต่อเนื่องของการดำเนินการในการสร้างจิตสำนึกการบริการ 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย มี 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล ประกอบด้วย (1) ต้องส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจไทยมีการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องการให้ บริการประชาชนตามหลักที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน (2) ต้องส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจไทย มีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องการให้บริการประชาชนโดยมีการให้รางวัลและแรงจูง ใจในระดับหน่วยงานและระดับสถานีตำรวจ (3) ต้องส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มีจิตสำนึกการให้บริการประชาชนโดยมีการใช้วิธีการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการประชาชนผ่านประสบการณ์การให้บริการประชาชนของข้าราชการตำรวจเอง และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (4) ต้องส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2) ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สถานีตำรวจ กองบังคับการ กองบัญชาการต่างๆ รับฟังเสียงจากภาคประชาชนในการทำงานร่วมกัน (2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องกำหนดนโยบายการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอใน นโยบายการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนการบริการประชาชน (4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องบูรณาการโครงการ/ กิจกรรม ตลอดจนแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน กับส่วนราชการอื่นในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล อัยการ สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกันในการให้บริการ ประชาชนและสนับสนุนให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชน และ (5) จัดอบรมผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้มีข้าราชการตำรวจที่ไปประจำสถานีตำรวจในระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และระดับสถานีตำรวจ

บรรณานุกรม :
สรช ชาติทอง . (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรช ชาติทอง . 2558. "การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรช ชาติทอง . "การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สรช ชาติทอง . การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.