ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
นักวิจัย : เจนจิรา รัตนเพียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , เนาวนิตย์ สงคราม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมด้านการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน และเพื่อสร้างรูปแบบการออกแบบโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติกับนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 16 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับค่านิยมด้านการวิจัยของอาจารย์และเทคโนโลยีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติกับนักวิจัยต้นแบบ แล้วสังเคราะห์เป็นรูปแบบการออกแบบโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3 คน ผู้วิจัยทดลองจัดโครงการให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 30 คน 8 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มี 13 ประการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: คิดวิจัยสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) คิดงานวิจัยใหม่ 2) คิดวิจัยที่ท้าทาย และ 3) คิดวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มที่ 2: วิจัยมืออาชีพ ประกอบด้วย 4) ทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6) ไม่มีอคติในการทำวิจัย 7) วิจัยด้วยความรับผิดชอบ 8) วิจัยอย่างมีเหตุผล 9) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่มที่ 3: ยึดมั่นในความจริง ประกอบด้วย 10) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 11) ไม่บิดเบียนข้อมูล 12) ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และ 13) นำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ 2. รูปแบบการออกแบบโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติกับนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัย สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) บุคลากร 2) ชุมชนนักปฏิบัติ 3) เนื้อหาด้านการวิจัย และเนื้อหาด้านค่านิยมวิจัย 4) สื่อเพื่อการเรียนรู้ค่านิยมด้านการวิจัย และ 5) เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนของรูปแบบฯมี 3 ขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ขั้นออกแบบและพัฒนาโครงการฯ 1.1 การวิเคราะห์: บุคลากร , เนื้อหา , สื่อเพื่อการเรียนรู้ , เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.2 การออกแบบ: กำหนดชุมชนนักปฏิบัติ, ออกแบบเนื้อหา, วีดิทัศน์กรณีศึกษา, ใบความรู้ออนไลน์, ใบงานออนไลน์, เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.3 การพัฒนา: ผลิตวีดิทัศน์กรณีศึกษา, ใบความรู้ออนไลน์, ใบงานออนไลน์ , ผลิตเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ขั้นดำเนินโครงการ 2.1 ขั้นปฐมนิเทศโครงการฯ 2.2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.3 ขั้นประเมินค่านิยมด้านการวิจัยและผลงานวิจัย และ 3) ขั้นประเมินโครงการสร้างค่านิยมด้านการวิจัยฯ 3. ผลการประเมินค่านิยมวิจัยของอาจารย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนค่านิยมด้านการวิจัยรวมในระดับมาก โดยมีคะแนนกลุ่มค่านิยมด้านวิจัยมืออาชีพมากที่สุด และผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัย พบว่า ทุกกลุ่มมีคุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีมาก

บรรณานุกรม :
เจนจิรา รัตนเพียร . (2558). การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจนจิรา รัตนเพียร . 2558. "การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจนจิรา รัตนเพียร . "การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
เจนจิรา รัตนเพียร . การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.