ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักวิจัย : สันติ เก็งสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , กุลพิชญ์ โภไคยอุดม
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วัตถุประสงค์ งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการสวนน้ำและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์จำแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ภูมิลำเนา วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางมาใช้บริการสวนน้ำจำนวน 400 คน แบ่งออกเป็น 5 แห่ง คือ สวนน้ำไดโนวอเตอร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น สวนน้ำจูราสสิควอเตอร์พาร์ค จังหวัดนครปฐม สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน จังหวัดชลบุรี สวนน้ำวานา นาวาหัวหิน วอเตอร์จังเกิ้ล จังหวัด ประจวบคิรีขันธ์ สวนน้ำสแปลชจังเกิ้ล จังหวัดภูเก็ต มีเขตพื้นที่ ที่ละ 80 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีความตรงของเนื้อหา เท่ากับ 0.6 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.69 ในการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความแตกต่างค่า ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.90 , S.D. = 0.49) แรงจูงใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ = 4.24, S.D. = 0.68) และแรงจูงใจด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ = 4.29, S.D. = 0.61) แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากคือ ด้านกายภาพ ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ ด้านการพัฒนาตนเอง แต่มีแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมรายข้ออยู่ในระดับปานกลางคือ เพื่อเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ( xˉ = 3.40, S.D. = 0.94) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำที่มีรายได้ ภูมิลำเนาแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย แรงจูงใจในการเลือกในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจด้านบุคคล ด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ และภูมิลำเนาที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สันติ เก็งสุวรรณ . (2558). แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ เก็งสุวรรณ . 2558. "แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ เก็งสุวรรณ . "แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สันติ เก็งสุวรรณ . แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.