ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
นักวิจัย : วราภรณ์ กิ่งแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุรณี กาญจนถวัลย์ , นิพัฒน์ ธีรตกุลพิศาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

เหตุผลของการทำวิจัย: ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีนโยบายแนะนำผู้การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้เริ่มยาต้านไวรัสทันทีโดยไม่คำนึงถึงระดับซีดีสี่ (CD4) สิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดวินัยที่ดีและยั่งยืนในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อคือ การยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัส และความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรักษา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี วิธีการศึกษา: ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามชนิดอาสาสมัครตอบด้วยตนเอง และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ผู้มารับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับคำแนะนำให้เข้าสู่โครงการวิจัยในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ การยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสทันที รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัส การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา: อาสาสมัครที่ยินดีเข้าร่วมโครงการจำนวน 216 คน 61% เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 16% เป็นเพศชาย 2% เป็นกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ 6% เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิง และ15% เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง Median (IQR) 29 (24-36) ปี ช่วงระดับซีดีสี่ (CD4) median (IQR) 274 (168-396) cells/mm3 พบว่า 72% มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และ 7% มีอาการของโรคเอดส์ มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์อยู่ที่ 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน Median (IQR) (11-13.5) 85% มีการรับรู้เกี่ยวกับอาการแย่ลง และ 74% รับรู้เกี่ยวกับการดื้อยา ซึ่งทั้งสองอย่างจากการมีวินัยที่ไม่ดีในการรับประทานยาต้านไวรัส สถิติเชิงอนุมานแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเท่ากับหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี (Adjusted OR = 0.071 95% CI = 0.008-0.645, p = 0.01) มีผลต่อการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (aOR 7.822, 95%CI 1.374-44.534, p=0.02) และการมีภาระหน้าที่ (Adjusted OR = 0.157 95% CI = 0.032-0.770, p = 0.02) มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปผลการศึกษา: จากการศึกษาพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสทันทีหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการมีภาระหน้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีจึงควรแนะนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในสังคมไทยให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถป้องกันการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อและดำรงค์ชีวิตได้ตามปกติ

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ กิ่งแก้ว . (2558). การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ กิ่งแก้ว . 2558. "การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ กิ่งแก้ว . "การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
วราภรณ์ กิ่งแก้ว . การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.