ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
นักวิจัย : ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย: ภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมทริกซ์กลาโปรตีน (MGP) เป็นโปรตีนที่สำคัญในการยับยั้งการเกิดภาวะแคลเซียมเกาะที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งอาศัยวิตามินเคในกระบวนการทำให้เป็นโปรตีนพร้อมใช้ โดยระดับ dephosphorylated uncarboxylated MGP (dp-ucMGP) นำมาใช้เป็นตัวแทนระดับวิตามินเค ระเบียบวิจัย : ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-5 82 ราย ภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดใช้การเอกซเรย์ช่องท้องทางด้านข้าง เพื่อดูหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง ส่วนภาวะหลอดเลือดแข็งใช้การตรวจ cardio-ankle vascular index (CAVI) และระดับ dp-ucMGP ทดสอบด้วย ELISA-based ที่ Maastricht University, Netherlands. ผลการศึกษา : ระดับ dp-ucMGP ที่มากกว่า 400 pmol/L (อ้างอิงข้อมูลบริษัท R&D Group VitaK) เป็นกลุ่มที่มีภาวะขาดวิตามินเค ความชุกของผู้ที่ขาดวิตามินเคร้อยละ 85.5 เมื่อนำอายุ อัตราการกรองของไต เบาหวาน ภาวะขาดวิตามินเคและภาวะพร่องวิตามินดี มาวิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์ภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด พบว่า อายุ ภาวะขาดวิตามินเค และภาวะขาดวิตามินดี มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (95%CI 0.01-0.02; p=0.00, 95%CI 0.07-0.53; p=0.01 และ 95%CI -0.44-(-0.02); p=0.03 ตามลำดับ) ในขณะที่ภาวะขาดวิตามินเคไม่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง สรุป :ภาวะขาดวิตามินเค มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ระดับ dp-ucMGP น่าจะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดการเกิดภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ ส่วนการให้วิตามินเคเสริมจะสามารถช่วยลดภาวะแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้หรือไม่คงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

บรรณานุกรม :
ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ . (2558). การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ . 2558. "การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ . "การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ . การศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะขาดวิตามินเคและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดวิตามินเคกับภาวะหลอดเลือดแข็งและแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.