ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
นักวิจัย : ฉันท์ชนก เจนณรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมมาอย่างยาวนาน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้มีการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ อันส่งผลให้มีการลงทุนข้ามชาติในรูปแบบของบรรษัทข้ามชาติ (Multi-national Corporations) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ เช่น ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นต้น และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่บรรษัทข้ามชาติได้ให้ความสำคัญ คือ ปัจจัยด้านการคอร์รัปชัน เนื่องจากทำให้มีต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้นจากการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศและยังทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย ปัจจุบันนี้ ได้มีองค์กรระหว่างประเทศทำการสำรวจ วิเคราะห์ และเผยแพร่สถานการณ์การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ซึ่งดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันที่ทำการศึกษา ได้แก่ หนึ่ง ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) สอง การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Index -GCI) และ สาม ดัชนีธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators - WGI) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบของดัชนีชี้วัดดังกล่าวที่มีต่อการตัดสินใจในการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย นักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และผู้แทนจากสมาคมธุรกิจ โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการคอร์รัปชันส่งผลต่อการตัดสินในการลงทุนน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนที่ได้รับ

บรรณานุกรม :
ฉันท์ชนก เจนณรงค์ . (2558). ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันท์ชนก เจนณรงค์ . 2558. "ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันท์ชนก เจนณรงค์ . "ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ฉันท์ชนก เจนณรงค์ . ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.