ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บุษบา รุ่นเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุจน์ เลาหภักดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50387
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการการใช้บริการสวนสาธารณะ และลานกีฬาของประชาชนในเขตกรุงเพมหานคร และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 500 ชุด วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ คือ ประชาชนผู้ใช้สวนสาธารณะ ประชาชนผู้ใช้ลานกีฬา และประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบสวนสาธารณะหรือลานกีฬาในรัศมี 1 กิโลเมตร ใน 10 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครที่มีสวนสาธารณะชุมชนและลานกีฬาประเภท A วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ “ที” (t-test) และสถิติทดสอบ “เอฟ” (F-test) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยหาความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย 1. พฤติกรรมการใช้บริการสวนสาธารณะและลานกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 2. ความต้องการการใช้บริการสวนสาธารณะและลานกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และ 3.49 ตามลำดับ โดยประชาชนมีความต้องการกิจกรรมที่หลากหลายทุกช่วงเวลาการใช้บริการ มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก/เยาวชนในช่วงวันหยุดหรือในเวลาว่าง มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการ และมีความต้องการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเน้นหลักทางสุขภาพในมิติทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดบริการด้านสถานที่ให้มีมุมพักผ่อนควบคู่กับการมีพื้นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สรุปผลการวิจัย ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะและลานกีฬามีพฤติกรรมการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนต้องการการให้สวนสาธารณะและลานกีฬามีการให้บริการด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสวนสาธารณะและลานกีฬาให้ตอบสนองต่อความต้องการการใช้บริการ อันจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าใช้บริการและมีพฤติกรรมเพื่อสุขภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม :
บุษบา รุ่นเจริญ . (2558). แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบา รุ่นเจริญ . 2558. "แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบา รุ่นเจริญ . "แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
บุษบา รุ่นเจริญ . แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.