ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นักวิจัย : วิญญ์ทัญญู บุญทัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของไฮเดกเกอร์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 21 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) คุมเบาหวานได้ ประกอบด้วย ทำตามหมอบอก การเลือกอยู่เลือกกิน ตรวจตามนัดสม่ำเสมอ และเลิกเครื่องดื่มไม่ดี 2) สุขกาย ประกอบด้วย อยู่ดีมีเรี่ยวแรง ไม่เจ็บไม่ปวด ไปไหน มาไหนได้ 3) สบายใจ ประกอบด้วย ได้ทำบุญใส่บาตร ปลงได้ไม่คิดอะไร คนในครอบครัวดูแลดี และนอนได้หลับดี 4) ภาคภูมิใจในตัวเอง ประกอบด้วย ไม่เป็นภาระใคร และทำการทำงานได้เหมือนเดิม ประเด็นต่างๆจากการศึกษามีหลายประเด็นที่คล้ายคลึงกับการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานทั่วไปที่หากสามารถควบคุมเบาหวานได้จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม ในการที่ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคอีสานยังมีประเด็นด้านบริบทท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เช่น การร่วมงานเลี้ยงต่างๆ ในชุมชนที่มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแขกที่มาร่วมงาน ที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมต่อการควบคุมเบาหวาน อีกทั้งครอบครัวควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำงานที่เหมาะสมกับวัย และกิจกรรมทางศาสนา

บรรณานุกรม :
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . (2558). ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . 2558. "ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . "ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.