ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งคือ แกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยมาใช้ปรับปรุงสมบัติของอิฐดินเผาให้มีน้ำหนักเบาลง โดยการเติมแกลบ เถ้าแกลบ หรือเถ้าชานอ้อยร้อยละ 10 20 30 และ 40 โดยน้ำหนัก หรือเติมชานอ้อยร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยน้ำหนัก และเผาที่อุณหภูมิ 700 800 900 และ 1000 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบว่า การเติมแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย หรือเถ้าชานอ้อย ส่งผลให้ ความพรุนตัว การดูดซึมน้ำ ของชิ้นงานอิฐเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด และการนำความร้อนลดลง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผาส่งผลให้ ความพรุนตัว การดูดซึมน้ำลดลง ในขณะที่ ความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด การหดตัว และการนำความร้อนเพิ่มขึ้น ชิ้นงานอิฐที่เติมแกลบมีสมบัติดีที่สุด เมื่อเติมแกลบร้อยละ 20 และเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยได้ชิ้นงานอิฐที่มีความหนาแน่น 1.19 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความต้านทานแรงอัด 7.26 เมกะพาสคัล การนำความร้อน 0.51 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน และการดูดซึมน้ำร้อยละ 21 การเติมเถ้าแกลบชิ้นงานอิฐมีสมบัติดีที่สุด เมื่อเติมเถ้าแกลบร้อยละ 10 และเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส โดยได้ชิ้นงานอิฐที่มีความหนาแน่น 1.20 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความต้านทานแรงอัด 5.97 เมกะพาสคัล การนำความร้อน 0.43 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน และการดูดซึมน้ำร้อยละ 20.59 การเติมชานอ้อยชิ้นงานอิฐมีสมบัติดีที่สุด เมื่อเติมชานอ้อยร้อยละ 10 และเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยได้ชิ้นงานอิฐที่มีความหนาแน่น 1.11 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความต้านทานแรงอัด 8.14 เมกะพาสคัล การนำความร้อน 0.43 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน และการดูดซึมน้ำร้อยละ 20.67 การเติมเถ้าชานอ้อยชิ้นงานอิฐมีสมบัติดีที่สุด เมื่อเติมเถ้าชานอ้อยร้อยละ 40 และเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยได้ชิ้นงานอิฐที่มีความหนาแน่น 1.20 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความต้านทานแรงอัด 9.42 เมกะพาสคัล การนำความร้อน 0.45 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน และการดูดซึมน้ำร้อยละ 21.9

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2558). ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2558. "ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทัศน์ จันบัวลา . "ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.