ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
นักวิจัย : ธีระพงษ์ สำราญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียของผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อเหนียว Cylinder Disc Brake รุ่น Cy/D/B 110 ประเภทขนาดผิดรูป และประเภททรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาในเชิงประดิษฐ์คิดค้น และการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบไชนิน ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กำหนดปัญหา ทำการวิเคราะห์ความผันแปรด้วยแผนภาพความสนใจ (2) หาสาเหตุหลักของปัญหา ระดมสมองหาสาเหตุของปัญหาและคัดกรองสาเหตุหลักของปัญหา (3) หาวิธีการแก้ปัญหา ทำการทดลองแบบไชนินโดยการสลับที่ระดับปัจจัยที่ดีที่สุด และแย่ที่สุด ใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาในเชิงประดิษฐ์คิดค้นในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้อขัดแย้งทางเทคนิค เมื่อได้ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาแล้วจึงนำมาออกแบบแนวคิด จากนั้นคัดเลือกแนวคิดด้วยวิธีการรวมน้ำหนัก จากนั้นทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด (4) นำการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ ทำการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรุง และ (5) ติดตามควบคุมและประเมินผล ผลการแก้ไขปัญหาพบว่าปัญหาขนาดผิดรูปมีปริมาณข้อบกพร่องก่อนการปรับปรุง 9.11% และหลังการปรับปรุง 1.58% มีสัดส่วนลดลง 7.53% และปัญหาทรายตกพบว่ามีปริมาณข้อบกพร่องก่อนการปรับปรุง 4.95% และหลังการปรับปรุง 0.60% มีสัดส่วนลดลง 4.35%

บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ สำราญ . (2558). การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพงษ์ สำราญ . 2558. "การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพงษ์ สำราญ . "การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธีระพงษ์ สำราญ . การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.