ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม
นักวิจัย : คัชลินี อัปสรภาสกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ปวีณา เชาวลิตวงศ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ปัจจุบันความต้องการใช้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้การให้บริการของร้านสาขากรณีศึกษามีระยะเวลารอคอยรับบริการสูงกว่าตัวชี้วัดจากแผนการจัดเตรียมกำลังคน วิธีการวางแผนกำลังคนในปัจจุบันที่อาจจะทำให้ระยะเวลารอคอยต่ำกว่าตัวชี้วัดในบางเดือนแต่ไม่สามารถประกันผลลัพธ์เมื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้ในเดือนถัดไป รวมถึงขาดวิธีการที่เป็นมาตรฐานให้กับผู้จัดตารางภายใต้เงื่อนไขของร้านสาขาที่เหมือนกัน จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าวิธีการปัจจุบันขาดการคำนึงถึงทักษะการทำงานของพนักงานที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ อีกทั้งขาดประสิทธิภาพจากการรอคอยจำนวนพนักงานที่ได้จากฝ่ายประเมินกำลังคนเพื่อมาจัดตารางการทำงานรายบุคคลที่ร้านสาขา รวมถึงวิธีการจัดตารางอาศัยเพียงทักษะและความชำนาญของผู้จัดการร้านสาขาเป็นหลัก ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวิธีการจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ คือ รองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกคน ทุกประเภทความต้องการและทุกช่วงเวลาตลอดระยะเวลาเปิดร้านสาขา โดยไม่กระทบกับระยะเวลารอคอยรับบริการ วิธีการวางแผนกำลังคนที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1) การแปลงความต้องการใช้บริการเป็นจำนวนพนักงาน 2) การจัดกะทำงาน 3) การจัดวันหยุด และ 4) การจัดช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้ระยะเวลามาตรฐานในการหาจำนวนงานที่พนักงานทำได้ต่อคนเพื่อแปลงความต้องการใช้บริการเป็นจำนวนพนักงาน จากนั้นใช้ฮิวริสติกในการจัดกะทำงาน ใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดวันหยุดและการจัดช่วงเวลาพัก ผลลัพธ์ของวิธีการคือ ตารางการทำงานของพนักงานรายบุคคล ส่วนผลลัพธ์จากงานวิจัยคือ วิธีการจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขา ซึ่งผลการทดสอบวิธีที่นำเสนอสามารถตอบวัตถุประสงค์คือ จัดกะทำงานได้ครอบคลุมระยะเวลาเปิดร้านสาขา จัดตารางการทำงานที่รองรับวันหยุดและช่วงเวลาพักของพนักงาน และไม่เกิดผลกระทบกับระยะเวลารอคอยรับบริการ โดยที่ 100% ของวิธีที่นำเสนอมีจำนวนวันที่ระยะเวลารอคอยต่ำกว่าตัวชี้วัด และสามารถลดจำนวนวันของการจัดสรรพนักงานไม่เหมาะสมลงได้ 29% นอกจากนี้สามารถลดจำนวนพนักงานเฉลี่ยของงานบางประเภทลงได้ 36% ดังนั้น วิธีการที่นำเสนอทำให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทำงานจากวิธีการที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงสามารถลดช่องว่างจากทักษะและความชำนาญของผู้จัดตาราง จึงนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้จริงในการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
คัชลินี อัปสรภาสกร . (2558). การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัชลินี อัปสรภาสกร . 2558. "การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัชลินี อัปสรภาสกร . "การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
คัชลินี อัปสรภาสกร . การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.