ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สิริพัฒน์ บุญใหญ่
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

เมืองโบราณเวียงลอ มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก และโบราณสถานยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่งดงามของพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ รวมทั้งชุมชนที่มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามการวิจัย แนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเมืองโบราณเวียงลอ ตลอดจนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอจุนและพื้นที่ใกล้เคียงเมืองโบราณเวียงลอ ที่แตกต่างจากเมืองโบราณอื่น อันจะทำให้อำเภอจุนและเมืองโบราณเวียงลอเป็นเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยการวิจัยแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่ง ณ เวลา ปัจจุบัน ส่วนที่สอง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ ผู้ประกอบการด้านที่พักอาศัย ส่วนที่สาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหารูปแบบการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับเมืองโบราณเวียงลอ แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณเวียงลอ เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์โบราณสถานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว การสร้างองค์กรที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การมี สินค้าและการบริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลเวียงลอซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดศรีปิงเมือง ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ จะเป็นศูนย์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงลอ มีกรรมการหรือคณะทำงานที่เป็นผู้กำหนดแบบแผน รูปแบบการท่องเที่ยว ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกระบวนการท่องเที่ยว แบ่งปันผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน และเป็นตัวกลางระหว่างนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชน

บรรณานุกรม :
สิริพัฒน์ บุญใหญ่ . (2558). แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพัฒน์ บุญใหญ่ . 2558. "แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพัฒน์ บุญใหญ่ . "แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สิริพัฒน์ บุญใหญ่ . แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.