ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
นักวิจัย : ชนะวัฒน์ โอกละคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทรัตน์ เจริญกุล , พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และ 4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 395 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย สุขภาวะที่ดีทางกายภาพและอารมณ์ของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ความเป็นธรรมในโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน การยกระดับขีดความสามารถของครูและการบริหารโรงเรียน และการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ปกครองและชุมชน 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.224) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสุขภาวะที่ดีทางกายภาพและอารมณ์ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.352) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.567) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความเป็นธรรมในโอกาสการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.679) 3) จุดแข็งของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและสุขภาวะที่ดีทางกายภาพและอารมณ์ของผู้เรียน ส่วนจุดอ่อน คือ การยกระดับขีดความสามารถของครูและการบริหารโรงเรียน ความเป็นธรรมในโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ปกครองและชุมชน โอกาสของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 4) กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย (1) ปฏิรูปการยกระดับขีดความสามารถของครูและการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (2) มุ่งเน้นความเป็นธรรมในโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (3) เสริมสร้างพลังอำนาจผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (4) ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (5) มุ่งพัฒนาสุขภาวะที่ดีทางกายภาพและอารมณ์ของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

บรรณานุกรม :
ชนะวัฒน์ โอกละคร . (2558). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนะวัฒน์ โอกละคร . 2558. "กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนะวัฒน์ โอกละคร . "กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ชนะวัฒน์ โอกละคร . กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.