ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ
นักวิจัย : ภัทรียา สิงห์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นครทิพย์ พร้อมพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ลอกเลียนจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อเพื่อโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้ความเชื่อถือของการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ลดลง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดับเบิ้ลยูสามซีจึงนำเสนอเอกสารบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ: คำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ หรือเอกสารดับเบิ้ลยูเอสซียูไอ ในการออกแบบตัวแทนผู้ใช้เว็บให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บอย่างมีความปลอดภัย เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับเอกสารดังกล่าว ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้องศึกษาเนื้อหาจำนวนมาก เพื่อระบุรายการความต้องการด้านความมั่นคงของระบบ ซึ่งต้องให้เวลาในการทำความเข้าใจ วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และรวบรวมผลเฉลยจากเอกสารดับเบิ้ลยูเอสซียูไอ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบรูปบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ และสร้างไวยากรณ์ความมั่นคง ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการระบุความต้องการความมั่นคงของตัวแทนผู้ใช้เว็บ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และพัฒนาให้สอดคล้องกับเอกสารดับเบิ้ลยูเอสซียูไอ ผู้วิจัยได้สร้างแบบรูปบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารดับเบิ้ลยูเอสซียูไอ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบของแบบรูป จากนั้นทวนสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องไปยังเอกสารดับเบิ้ลยูเอสซียูไอ โดยหน่วยทดลองที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคง ทำการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบรูป จากนั้นจึงสร้างแผนภาพต้นไม้ความมั่นคง และแปลงเป็นไวยากรณ์ความมั่นคง เพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือต้นแบบสำหรับการกำหนดความต้องการความมั่นคงของตัวแทนผู้ใช้เว็บ เครื่องมือต้นแบบทดสอบโดยหน่วยทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความครบถ้วนระหว่างการกำหนดความต้องการด้วยมือและด้วยเครื่องมือ ผลการทดลองพบว่าเครื่องมือสามารถสนับสนุนให้ผู้ใช้งานระบุรายการความต้องการได้มากกว่า และเร็วกว่าการดำเนินการด้วยมือ

บรรณานุกรม :
ภัทรียา สิงห์พันธ์ . (2558). การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรียา สิงห์พันธ์ . 2558. "การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรียา สิงห์พันธ์ . "การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ภัทรียา สิงห์พันธ์ . การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.