ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม
นักวิจัย : พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความถี่ของการชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2015 ในสนามแข่งขัน ซึ่งผู้วิจัยจะทำการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ทำการดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมการแข่งขันในสนามโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในการก่อตัวของกลุ่มแฟนคลับในแต่ละสโมสรเป็นตัวชี้วัด 3 รูปแบบ คือ 1. สโมสรที่มีรูปแบบเกี่ยวข้องกับพื้นที่ คือ สโมสรเมืองทองฯ ยูไนเต็ด 2. สโมสรที่มีรูปแบบเกี่ยวข้องกับองค์กร คือ สโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด และ 3. สโมสรที่มีรูปแบบเกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่และความเป็นองค์กร คือ สโมสรบีอีซีเทโร ศาสน สโมสรละ 135 คน รวม 405 คน จากนั้นนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าจำนวน ร้อยละ ความถี่ และค่าความสัมพันธ์ ด้วยสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความถี่ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนามมีความสัมพันธ์กับการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายในเพศชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ความถี่ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนามมีความสัมพันธ์กับการเล่นกีฬาฟุตบอล ในเพศชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001-30,000 บาท/เดือน สถานภาพโสด และช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย ร้อยละ 79.5 เหตุผลเพราะ ต้องการให้ร่างแข็งแรง กลุ่มตัวอย่างเล่นฟุตบอลมากที่สุด ร้อยละ 56.02 นิยมเล่นกีฬา/ออกกำลังกายในเวลา 17.00น.-21.00 น.ใช้ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง ความหนักระดับปานกลาง โดยไปออกกำลังกายกับเพื่อน สถานที่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย คือ สนามกีฬาของเอกชน และความชอบในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายนั้นมาจากความชอบส่วนตัว 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนามเกือบทุกนัด (80-100%) ร้อยละ 27.4 และบ่อยครั้ง (60-80%) ร้อยละ 27.2 เหตุผลในการเข้าชมการแข่งขันสนาม เพราะ เป็นแฟนคลับของสโมสร ตำแหน่งที่นั่งที่ชอบมากที่สุด คือ ตำแหน่งกลางสนามฝั่งไม่มีหลังคา เข้าชมการแข่งขันกับเพื่อน ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันแบบ 1 เกม ราคาเฉลี่ย 135.48 บาท/เกม ราคาบัตรเข้าชมการเหมาะสมต่อการเข้าชมการแข่งขัน 1 เกม อยู่ในช่วง 101-150 บาท และติดตามการแข่งขันช่องทางอื่นๆ ผ่านทางโทรทัศน์

บรรณานุกรม :
พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.